•     Конвенція про права дитини (від 26.04.2001 №2402-111)
 •     Закон України «Про освіту» (від 26.04.2001 №2402-111)
 •     Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001        №2402-111)
 •     Закон України «Про дошкільну освіту» (Указ Президента      України від 01.07.2001 №2628-111)       
 •     Положення про дошкільний навчальний заклад (Поста-        нова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, із      змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету                Міністрів №1204 від 16.11.2011)
 •       Статут дошкільного навчального закладу (наказ Міністер     ства освіти науки України від 24.04.2003 №257)
 •    Закон України «Про загальнодержавну програму                     «Національний план дій щодо реалізації Конвенції               ООН «Про права дитини» на період до 2016 року» (від       05.03.2009 1065-VI)  
 •     Про затвердження нормативів наповнюваності груп                дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)                      компенсуючого типу, класів спеціальних  загально-              освітніх  шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і      виховних  груп загальноосвітніх навчальних закладів          усіх типів та  порядку поділу класів на групи при                  вивченні окремих  предметів у загальноосвітніх навча-        льних закладах (наказ  МОНУ від 20.02.2002 №128)
 •     Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в      дошкільних навчальних закладах (методичний лист              МОНУ від 06.06.2005 №1/9-306)
 •     Планування роботи в дошкільних навчальних закладах.        (Лист МНОУ від 03.07.2009 №1/9-455)
 •      Про організацію короткотривалого перебування дітей в         дошкільних навчальних закладах (лист МОНмолодь-           спорту  України від 29.07.2011 №1/9-577) 
 •     Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкіль-      ні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист            МОНУ від 04.10.2007 №1/9-583) 
 •     Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного        віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОНУ        від 18.12. 2000 №1/9-510)
 •     Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестиріч-        ного віку у дошкільних навчальних закладах (Лист              МОН   молодьспорту України від 21.07.2011 №1/9-552)
 •     Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-          наочних посібників та іграшок в дошкільних                        навчальних   закладах (наказ МОНУ від 11.08.2002              №509) 
 •     Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного          віку у дошкільному навчальному заклад. (Лист МОНУ        від 18.07.2008 №1/9-470
 •     Методичні рекомендації щодо підбору і використання             іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навча-          льних закладах (МОНУ від 17.03.2006 №1/9-153)
 •     Порядок встановлення плати для батьків за перебування        дітей у державних і комунальних дошкільних та                    інтернат   них навчальних закладах (наказ МОНУ від          21.11.2002  №667)
 •     Про режим роботи дошкільних навчальних закладів              (лист МОНУ від 24.01.2007 №1/9-36) 
 •     Про здійснення соціально-педагогічного патронату (лист       від 17.12.2008 №1/9-811)
 •     Планування роботи в дошкільних навчальних закладах           (лист МОНУ від 03.07.2009 №1/9-455)     
 •     Державна програма розвитку дошкільної освіти на                період до 2017 року. (Постанова Кабінету Міністрів              України №629 від 11.04.2011)
 •     Щодо організації  роботи в дошкільних навчальних                 закладах у 2014/2015 н.р. (Інструктивно-методичний           лист МОН України від 27.06.2014 №1/9-341)
 •     Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми             старшого дошкільного віку і молодшого шкільного               віку. (Лист МОНмолодьспорту України від 19.08.2011         №1/9-634)
 •     Про переліки навчальних видань, рекомендованих                  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.      (Лист МОН України від 27.06.2014 № 1/9-341)
 •     Примірне положення про Консультативний центр для            батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які                          виховуються в умовах сім’ї.(Наказ МОНмолодьспорту        України від  30.06.2011 № 714)
 •     Типове положення про методичний кабінет дошкільного        навчального закладу. (Наказ  МОНУ  від 09.11.2010              №1070
 •     «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні». (нова         редакція.)  - 2012.
 •     «Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в        Україні». -2003.
 •     Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку             «Впевнений старт» (авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович        О.П.,та інші
 •   Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українсь-       ке дошкілля» (авт. кол. Білан О.І., Возна Л.М.,                       Максименко О.Л. та ін.).
 •    Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних        навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів            України від 14.06.2002 №626)
 •    Про удосконалення організації медичного обслуговуван-        ня дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ              МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)
 •    Про вжиття заходів щодо запобігання виникненню                  захворюваності на грип A (HINI) (лист МОНУ від                13.05.2009 №1/9-322  Санітарні норми і правила                    улаштування дошкільних навчальних закладів (1986р.)
 • Про посилення контролю щодо проходження  обов’язко-        вих медичних оглядів працівниками дошкільних                  навчальних закладів. (Наказ МОНмолодьспорту України      від 25.11.2011 №1365)
 •    Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006         №142-V 
 •     Про затвердження норм харчування у навчальних та               оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів             України від 22.11.2004 №1591) 
 •    Порядок організації харчування дітей у навчальних та            оздоровчих закладах (наказ МОЗУ, МОНУ від                        01.06.2005  №242/329) 
 •    Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних          навчальних закладах (наказ МОНУ, МОЗУ від                      17.04.2006  №298/227) 
 •    Про здійснення контролю за організацією харчування            дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ        від  21.06.2007 №1/9-394) 
 •    Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню             захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей           дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів           (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515)
 •   Про виконання норм харчування  в ДНЗ.(Лист МОНУ від      19.05.2008 №1/9-323)
 •    Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
 •    Про національну доктрину розвитку фізичної культури і        спорту (Указ Президента України від 28.09.2004                    №1148/2004) 
 •    Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та                спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх,              професійно-технічних та позашкільних навчальних              закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486) 
 •    Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації          фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному                    навчальному закладі (МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438)
 •    Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного                         навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ          (додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563)
 •   Про схвалення Концепції Загальнодержавної                            цільової  соціальної програми розвитку фізичної                  культури  і спорту на 2012-2016 роки. (Розпорядження        Кабінету  Міністрів України від 31.08.2011 №828-р)
 •     Про затвердження порядку комплектування дошкільних         навчальних закладів (груп) компенсую чого типу (наказ       МОН України та МОЗ України від 27.03.2006 №240/165)
 •     Про затвердження нормативів наповнюваності груп               дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого       типу (наказ МОН України від 20.02.2002 №128)
 •     Про затвердження Типових штатних нормативів                     дошкільних навчальних закладів (наказ МОН України         від  04.11.2010 №1055)
 •     Щодо терміну перебування дітей, які досягли                            шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах          (лист МОНмолодьспорту України від 21.07.2011 №1/9-        552)
 •     Про внесення змін до Положення про центральну та               республіканську  (Автономна Республіка Крим), обласні,     Київську та Севастопольську міські, районні (міські)           психолого-медико-педагогічні консультації (наказ                 МОНмолодьспорту України, Національної академії               педагогічних наук України від 23.06.2011 №623/61)
 •  Про затвердження примірної інструкції з діловодства у           дошкільних навчальних закладах (пункт «вчитель-               дефектолог, вчитель-логопед, сурдопедагог,                           тифлопедагог,  олігофренопедагог) (наказ МОНмолодь-       спорту України  від 01.10.2012 №1059)
 •      Положення про психологічний кабінет дошкільних,               загальноосвітніх та інших навчальних закладів в системі     загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 19.10.2001       №691) 
 •      Про затвердження положення про психологічну службу         системи освіти України (наказ МОНУ від 03.05.1997           №127) 
 •      Планування діяльності, ведення документації і звітності       усіх ланок психологічної служби (наказ МОНУ від               27.08.2000 №1/9-352) 
 •  Про стан проблеми та основні завдання діяльності                   психологічної служби на 2011/2012н.р. (Лист                         МОНмолодьспорту від 22.07.2011 №1/9-562.)
 •      Інструкція про ділову документацію в дошкільних                 закладах (наказ МОНУ від 30.01.1998 №32)
 •   Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист               МОНУ від 07.05.2007 №1/9--263)
 •   Положення про порядок здійснення інноваційної                      освітньої діяльності (наказ МОНУ від 07.11.2000 №522
 •   Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників         дошкільного закладу під час навчально-виховного                 процесу.   
 •   Про затвердження Примірного положення про батьківські     комітети (раду) дошкільного навчального закладу .               (Наказ МОНмолодьспорту України від 26.04.2011 №398)
 •   Про дотримання  порядку прийому дитини до  дошкільно-     го навчального закладу. (Лист  МОНмолодьспорту від         25.05.2011 №1/9-389)
 • Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних          закладів та установ освіти та науки до роботи в новому        2011/2012н.р. та в осінньо-зимовий період. (Наказ                МОНмолодьспорту України від 14.06.2011 №574)
 •    Закон України «Про охорону праці» (від 21.11.2002) 
 •    Закон України «Про пожежну безпеку» (від 29.11.1994)
 •    Положення про розслідування та ведення обліку                     нещасних випадків, професійних захворювань і аварій         на  виробництві (Постанова Кабінету Міністрів України     від  25.08.2004 №1112
 •   Положення про порядок розслідування нещасних                     випадків, що сталися під час навчально-виховного               процесу в навчальних закладах (наказ МОНУ від                 31.08.2001 №616) 
 •   Типове положення про навчання з питань охорони праці        (наказ Комітету по нагляду за охороною праці від                  17.02.1999 №27)
 •   Положення про медичний огляд працівників певних              категорій (наказ МОЗУ від 31.03.1994 №136/345)
 •   Про затвердження Інструкції з організації охорони життя       і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах               (наказ  від 28.10.2008 №985)   
 •  Щодо проведення інструктажів з питань безпеки                      життєдіяльності (лист МОНУ від 26.02.2008 №1/9-101) 
 •    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівни-       ків державних навчально-виховних закладів України           (наказ МОНУ від 20.12.1993 №455
 •    Закон України «Про відпустки» 
 •    Закон України «Про звернення громадян»  
 •    Про затвердження переліку посад педагогічних та                   науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету       Міністрів України від 14.06.2000 №963) 
 •    Щодо окремих питань з організації та оплати праці та            відпусток. (Лист Міністерства  праці та соціальної               політики України від 17.06.2011 №190/13/116-11)
 •    Інструкція про порядок ведення трудових книжок                   працівників (наказ Міністерства праці України,                     Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту     населення України від 29.07.1993 №58) 
 •    Про застосування Типових штатних нормативів                       дошкільних навчальних закладів. (Лист                                   МОНмолодьспорту України від 18.02.2011. №1/9- 114.)
 •  Про внесення зміни до наказу  МОНУ від 26.09.2005               №557 «Про впорядкування умов оплати праці та  затвердження схем тарифних розрядів працівників  навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»