Аналіз роботи дошкільного навчального закладу  за минулий рік

та завдання на наступний 

2018/2019 навчальний рік.


У 2017/2018н.р.педагогічний колектив працював відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Декларації прав дитини, Концепції національного виховання, Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти та виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки; національної програми «Діти України», Указу Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження нових інформаційних технологій», «Стратегії розвитку освіти, основних напрямків соціальної політики», «Програми розвитку загальної середньої освіти Запорізької області»,  «Програми розвитку закладу дошкільної освти №23«Вербиченька».

 

Планування роботи ЗДО №23 на 2017/2018 навчальний рік здійснено на виконання програми навчання та виховання дітей дошкільного віку „Дитина в дошкільні роки”(наук.кер. Крутій К.Л.) та програми «Дитина» (наук.кер. Проскура О.В.), які обумовлюють основні напрямки навчально - виховної діяльності ЗДО. Вчителя - логопеди працювали за програмою «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт..Трофименко Л.І.). Виходячи з цього, при реалізації річного плану, керівний склад ЗДО постійно намагався об’єднати роботу всіх служб закладу в єдиний освітній простір, забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на виконання програм навчання, виховання, корекції та реабілітації фізичного розвитку дітей, загальний розвиток всіх напрямків діяльності, а перш за все - через здійснення комплексного аналізу роботи всіх структурних підрозділів дитячого садка. 


Результативність роботи

Усі педагоги закладу - активні учасники внутрішньої методичної роботи. Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів,проведених упродовж навчального року, показав, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер,сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів,поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

Колектив ЗДО №23 працював над наступними завданнями:

1.   Співпраця ДНЗ та сім'ї у підвищенні рівня рухової активності дітей.

2.   Театралізована діяльність як один із засобів розвитку комунікативно – мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

3.   Формування патріотично налаштованої особистості шляхом вивчення національних цінностей українського народу .

Саме з метою вирішення поставлених завдань перед колективом упродовж 2017/2018 навчального року було проведені педагогічні ради: установча -  Шляхи організації навчально-виховного процесу. Основні орієнтири нового навчального року”, підсумкова „Аналіз навчально-виховного процесу за 2017/208 навчальний рік” та два тематичних засідання: „ Формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників”та «Співпраця дитячого садка та сім'ї у підвищенні рівня рухової активності у дітей».

 На даних засіданнях обговорювалися навчальні плани, заслуховувалися аналізи тематичних перевірок, проводилися контрольні анкетування вихователів та інші форми роботи з кадрами.    Для повного розкриття питань винесених на засідання педагогічних рад з   колективом проведений ряд методичних заходів.

Під час організації роботи з педагогічними кадрами використовувалися традиційні та нетрадиційні форми роботи, зокрема диспути, анкетування та діагностування,тренінги, конкурси і т.д.  Слід зазначити, що пошук організації навчання вихователів мав  вигляд  інтегрованого процесу, що припускало варіацію вже відомих методів роботи з інтерактивними. Під час інтерактивної взаємодії відбувалося не тільки накопичення знань, але й  формувався механізм самореалізації кожного вихователя. Крім того,  використання інтерактивних методів  насичувало зміст  методичної роботи, що  в свою чергу впливало і  на якість безпосередньої роботи з дітьми. 

Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей. Своєю майстерністю та досвідом  поділився кожен під час колективних переглядів занять та декадою педагогічних інновацій(проходила в квітні 2018р.). Протягом декади пед.інновацій був визначений самий творчий та креативний педагог – Вироскова О.А.  Колективний перегляд педагогічного процесу охоплював різні напрямки роботи  з дітьми дошкільного віку, що дало змогу підвищити фахову майстерність педагогів з різних розділів програми «Дитина в дошкільні роки». 

Педагогічний колектив ЗДО постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. На протязі року вихователем -  методистом проводились консультації: «Україна – моя Батьківщина» парціальна програма", " Виховання патріотично налаштованої особистості дошкільника", Інтегрований підхід до організації освітнього процесу з дітьми раннього віку", " Предметна діяльність дітей раннього віку : становлення та розвиток".

Протягом року в ЗДО здійснювалась певна робота методичної служби з самоосвіти педагогів. Чітко окреслено два основні напрямки роботи педагогів з самоосвіти:

-          самоосвіта педагогів з різних аспектів життєдіяльності дітей;

-          поглиблена робота над науково-методичною темою закладу.

  З метою підвищення ефективності самоосвіти педагоги систематично використовували зошити з самоосвіти - «Щоденник із підвищення професійного рівня». Впроваджено в роботу портфоліо педагогічного працівника.

У поточному році атестовано 6 педагогів, з них підтвердили категорію «спеціаліст» - 2, підтверджено педагогічне звання "вихователь - методист"-1, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» -2, встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" -2. План підвищення кваліфікації виконано у повному обсязі.

Усі педагоги систематично працювали над удосконаленням своєї професійної майстерності, відвідували семінари, методичні об’єднання, вивчали досвід колег. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дошкільний навчальний заклад», «Зростаємо разом».

Окрім самоосвіти в ЗДО використовувались й інші форми підвищення науково-теоретичного рівня педагогів: відвідування методичних об’єднань, семінарів практикумів, майстер класів,   вивчення прогресивного педагогічного досвіду з актуальних проблем дошкільної освіти засобами Інтернет-ресурсів.

Протягом року в ЗДО проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти.

 На сьогодні в закладі наявні: 2 персональних комп’ютери, 2 принтери. Протягом року успішно функціонував офіційний сайт закладу, що розкривав усі сфери життєдіяльності.

Протягом навчального року активно та ефективно використовувались ІКТ в методичній діяльності ЗДО:

-          ведення ділової документації;

-          використання електронної пошти;

-          проведення батьківських зборів;

-          використання Інтернет;

-          функціонування сайту закладу.

-          мультемедійний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, семінарів, консультацій);

-          проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;

-          атестація педкадрів;

-          робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

             Упродовж року активно використовувались ІКТ  в навчально-виховному процесі:

-          в роботі вихователів ЗДО, під час проведення занять;

-          в роботі вчителя-логопеда під час проведення психо-діагностичної, просвітницької, корекційно-відновлювальної, розвивальної та організаційно-методичної роботи;

Використання ІКТ в системі освіти ЗДО дало змогу:

     - підвищити ефективність освітнього процесу (заощаджено час на розробку  дидактичних матеріалів,  презентабельність їх оформлення);

-       підвищити рівень роботи методичної служби ЗДО завдяки активному використанню мультимедійного супроводу під час проведення різних форм методичної роботи;

-       удосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на сайті ЗДО інформаційно-практичних матеріалів з різних питань життєдіяльності дітей.

Однак, недоліками в роботі ЗДО з питань інформатизації є:

-          недостатня ІКТ-компетентність деяких педагогів;

-          недостатня оснащеність ЗДО комп’ютерною технікою.

Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

Вся ділова документація вихователя-методиста та педагогічних працівників в ЗДО велась з дотриманням нормативних вимог.

Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу над науково-мето­дичною проблемою проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники:

-          підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу пе­дагогів;

-          використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу;

-          удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;

-          високий рівень вихованості та розвитку дітей;

-          проводилась певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу ЗДО: розроблено та виготовлено портфоліо ЗДО у відповідності до сучасних вимог, оновлено сайт ЗДО.

  Проте у роботі колективу є і певні недоліки.

 1. Вихователям слід більше уваги звертати на  використання інтерактивних форм роботи з дітьми    

2. Педагогічному колективу слід спрямувати свої зусилля на  створення умов для  належного життєвого розвивального  простору для дітей використовуючи нетрадиційні підходи до оформлення групових кімнат. 

 

3. Важливим компонентом в діяльності ДНЗ є покращення організації роботи з родиною, особливо в частині використання батьківського потенціалу в роботі з   дітьми.


Аналіз діяльності психологічної служби ЗДО «Вербиченька» за 2017/2018н.р.

За період 2017/2018 н.р. діяльність психологічної служби ЗДО №23 «Вербиченька» була спрямована на удосконалення моделі предметно- розвивального середовища для психічного, емоційного здоров'я дитини в умовах сім'ї та дитячого садка. Тому цього року діяльність психологічної служби найбільше була сконцентрована на співпрацю дитячого садка і сім'ї, в процесі розвитку особистості дошкільника.

Практика свідчить, щоб досягти високих результатів у вихованні дітей можна тільки спільними зусиллями співробітників ЗДО та сім'ї. Робота з сім'єю включала в себе консультації, виступи на батьківських зборах, тренінгові заняття. Поглиблювалися знання батьків щодо створення комфортного предметно - розвивального середовища для емоційного розвитку дитини.

Співпрацюючи з адміністрацією та педагогами надалі доповнювалися практичним матеріалом «куточки затишку» по групам. Поглиблювались знання педагогів щодо створення психологічного комфорту в дитячому колективі.

Використовуючи такі інтерактивні технології можна відзначити, що діти вчаться керувати своєю поведінкою, покращувати свій емоційний стан, а також врівноважити дитячо-батьківські стосунки та в колективі однолітків.

В 2017/2018 н.р. головними завданнями психологічної служби ЗДО «Вербиченька» були :

1. Удосконалення моделі предметно-розвивального середовища для психічного, емоційного здоров’я дитини.

2. Профілактика дезадаптації новоприбулих дітей.

3. Визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання.

Працюючи над основними завданнями психологічної служба продовжує створювати умови для укріплення психологічного здоров'я дітей, враховуючи вікові та індивідуальні особливості кожної дитини. Пропагує основні напрямки роботи емоційного благополуччя дитини в умовах ЗДО серед педагогів і батьків.

Психологічна служба тісно співпрацює з адміністрацією ЗДО. Бере участь у здійсненні освітньо-виховної роботи. Спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей.

Аналізуючи причини виникнення окремих проблем в освітньо-виховній роботі можна відмітити, що вразливим місцем подекуди залишається недостатня збалансованість соціалізації з індивідуалізацією, певний дефіцит особистісного спілкування дорослого з кожною дитиною. Усередненість вимог вихователя до різних дітей, обмеженість прав дошкільника на вибір. Тому надалі треба формувати у педагогів пріоритет на гнучку регламентацію життєдіяльності, врахування тендерних позиції дошкільника.

Впродовж року психологом проводився консультативний прийом батьків і педагогів, під час яких були обговорені спеціальні психологічні знання щодо розвитку і виховання дітей. За власною ініціативою батьки найчастіше зверталися з такими проблемами : адаптація дитини до д/с - 15; за результатами готовності до школи -16; проблеми взаємодії з дитиною - 7.

З боку педагогів були з наступних питань : організація предметно- розвивального середовища групи, взаємодія з дитиною, допомога в організації батьківських зборів.

Частота звернень педагогів до психолога з наступних питань (впродовж року):

§  з професійних проблем педагогів - 22;

§  запрошення до групи для роботи з дітьми - 1;

§  запрошення на батьківські збори - 6;

§  з особистих проблем - 2.

Частота виступів перед педагогічним колективом (на засіданнях педради,

методичних об'єднаннях, з лекціями, на семінарах):

§  за власною ініціативою - 1;

§  за запрошенням адміністрації - 3;

§  за річним планом роботи закладу освіти - 2;

§  за запрошенням педагогів - .

Впродовж року з дітьми молодших груп проводились розвивальні заняття, за програмою Н.Доля «Розвиток емоційної сфери дітей раннього віку», спрямовані на розвиток емоційної сфери особистості дитини. Мета занять – формування навичок соціальної адаптації через розвиток емоційно-вольової сфери дітей. Результатом роботи є те, що діти уміють розрізняти і порівнювати емоційні відчуття, у них розвиваються навички кращого спілкування. У дітей зникає напруженість, підвищується самооцінка.

         Для середніх та старших дітей проводились корекційно- розвивальні заняття : «Психологічне здоров’я дошкільника». Результат – краще розуміння себе та інших, розвиток уміння бути в злагоді з самим з собою. Для вихователів ці заняття покращили їх педагогічний досвід в роботі з дітьми (нові вправи, завдання) для подальшої їх роботи.

З метою визначення психомоторного показника в ясельній групі була проведена діагностика за В. Мановою-Томовою. Результати показали, що психомоторний розвиток більшості дітей відповідає нормі.                                                                          

В молодших групах з метою визначення рівня психофізичного розвитку дитини проводилась діагностика за картами урахування психофізичного показника.

З метою вивчення когнітивної сфери дітей, проведено індивідуальне обстеження дітей за методикою Бінє-Симона. Ці дослідження проводились в молодших, середніх та старших групах.

З січня по квітень проводилось діагностика психологічної готовності дітей до школи, яка включала в себе визначення самооцінки, вивчення шкільної зрілості, інтелектуальної готовності, мотиваційної готовності. Загальний показник готовності дітей до навчання в школі склав : високий рівень –  - %; достатній рівень –  50%; середній рівень – 47,6 %; низький рівень – 2,4%.

За даними обстеження вихователям були надані рекомендації по покращенню результатів готовності до навчання в школі. Проводились індивідуальні консультування батьків за результатами діагностики. Для батьків була підібрана бібліотечка «Готовність до навчання в школі», надані поради психолога : «Підготовка дітей до школи. Важливі зауваження», консультація  «Я хочу до школи» та проведені батьківські збори : «Майбутній першокласник».

За замовленням адміністрації була проведена діагностична робота з дітьми, які мають проблеми з мовним розвитком. Було обстежено 10 дітей. Результати показали, що вік дітей відповідає нормі. Батькам цих дітей було рекомендовано пройти мед. – пед. комісію за показником мовного розвитку дитини.

 

Працюючи над основними завданнями психологічна служба продовжує створювати умови для укріплення психологічного здоров’я дітей, враховуючи вікові та індивідуальні особливості кожної дитини.


Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту у 2018/2018 навчальному році:

Організація освітньої діяльності в ЗДО №23 "Вербиченька" у 2018/2019 навчальному році буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно- правових актів.

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюватиметься за комплексними і парціальними програмами та іншими  видами навчальних видань, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, зокрема:

Комплексними освітніми програми:

-                 «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К. Л., авт. колектив – Богуш А.М., Грицишина Т.І., Дем`яненко О.Є. та ін.) – нова редакція 2015 року;

-  Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт.: Бартєнєва Л. І. ).

Парціальними освітніми програмами:

-«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

-                  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

                         -   «Вчимося жити разом», програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії     

                        дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.)